پل ایمنی

پل ایمنی|ایمنی|ایمنی پل

برنامه ریزی های ایمنی برای پل های باریک :

هنگامی که پهنای سواره رو پل از مقدار نظیر قسمتهای عادی راه کمتر باشد آن را « پل باریک » به حساب می آورند .

از اثرات جریان عبور و مرور ها و ظرفیت راه ها عرض سواره رو ها در محلی است که پل ها وجود دارند.
در نگاه اول به نظر می رسد ساخت دوباره و یا تعویض پل ها می تواند راه حل مطلوبی باشد اما بر خلاف تصور این راه، در بسیاری از موارد با موانع فنی و اعتباری رو به رو گشته و باید از پل های باریک استفاده شود.

روش ایمن سازی پل ها با توجه به باریکی و وضع راه و ترافیک آن:

1) استفاده از حفاظ ایمنی برای پل و طرفین آن
2) انجام خط کشی و به کار بردن علایم و چراغ راهنمایی
3) یک طرفه کردن پل
4) اصلاح فاصلۀ دید راه در طرفین پل
5) ایجاد مسیر جداگانه برای وسایل نقلیۀ سنگین
6) کنترل و حذف عواملی که موجب حواس پرتی راننده شود

7) حذف خط کشی وسط سواره روها که پهنای آن از ۵٫۳۰ متر یا برای درصد بالای وسایل سنگین از ۶ متر کمتر است.

عواملی که در ایجاد حادثه بر روی پل های باریک موثرند:

میزان حوادث بر روی یک پل باریک، تنها تابع عرض سواره رو آن نیست، بلکه عوامل دیگری هم در آن مؤثر می باشد. این عوامل عبارتند از:

1) پهنای سواره رو در دو طرف پل
2) فاصلۀ دید دو طرف پل
3) پهنای کل پل
4) طول پل
5) وضع افقی و ارتفاعی راه در دو طرف پل
6) سرعت وسایل نقلیه در حوالی پل
7) ترافیک متوسط روزانه
8) درصد وسایل نقلیه سنگین
9) طبقه بندی راه (اصلی یا فرعی)
10) عوامل حواس پرتی رانندگان

بنابراین یک پل کم عرض ، در شرایط مختلف، دارای ایمنی متفاوت می باشد و ممکن است در وضع بحرانی و خطرناک قرار گیرد . در ادامه برای تعیین میزان ایمنی پلها روشی ارائه خواهد شد که به ویژه برای پلهای باریک، قابل استفاده است.

در ارتباط ایمنی پل با پهنای سواره رو نتایج کلی زیر حاصل شده است:

1) پلهایی را که دارای عرض سواره رو کمتر از ۵٫۵۰ متر باشد، باید برای آنها عملکرد یک طرفۀ متناوب در نظر گرفت.
2) اگر عرض سواره رو پل ۴٫۵۰ متر و کمتر باشد باید آن را محل خطر قلمداد کرد و برای آن علائم هشدار دهنده در نظر گرفت.

علامت های وجود پل باریک (یک خطه یا یک طرفه) از فاصلۀ ۳۰۰ متری آغاز میشود . در فاصلۀ ۱۵۰ متر به پل مانده، ضمن تکرار تابلو اعلام نزدیک شدن به پل باریک، منطقۀ سبقت ممنوع نیز اعلام گردیده و علائم شبنما و اعلام حق تقدم نصب شده است.
در فاصلۀ حدود ۶۰ متر به پل مانده خط ایست وجود دارد که در صورت وجود خودرو مقابل در روی پل باید برای آن حق تقدم قائل شد و در این محل توقف کرد تا پل آزاد شود.