تجهیزات ایمنی|دستکش ایمنی|ماسک جوشکاری

يکی از راه های پيشگيری حوادث کارگری و بيماری های شغلی استفاده کارگران از وسائل حفاظت فردی مثل لباس کار ، پيش بند ، کلاه ايمنی ، عينک حفاظتی ، ماسک جوشکاری ، ماسک ضد گرد و غبار و غيره می باشد  که می بايست با توجه به شغل کارگر و نياز او به يک يا چند نوع وسيله حفاظتی انفرادی در اختيارشان قرار داده شود . بديهی است کارگران نيز بايد از وسائل حفاظت انفرادی که از طرف کارفرما تهيه می شود به هنگام انجام کار جهت جلوگيری از خطرات احتمالی استفاده کنند و عدم استفاده از آنها پيامدهای غير قابل جبرانی مثل کوی ، بریدگی دست ، سوختگی دست و پا و حتی ضربه مغزی و فوت کارگر را به دنبال خواهد داشت .

 

لباس‌ كار:

لباس‌ كار بايد با توجه‌ به‌ خطراتي‌ كه‌ در حين‌ كار براي‌ كارگر مربوطه‌ پيش‌ می آید انتخاب‌ شده‌ و به‌ ترتيبي‌ باشد كه‌ از بروز خطرات‌ تا حد ممكن‌ جلوگيري‌ نمايد.
لباس‌ كار بايد مناسب‌ با بدن‌ كارگر استفاده‌ كننده‌ بوده‌ و هيچ‌ قسمت‌ آن‌ آزاد نباشد كمر آن‌ هميشه‌ بسته‌ و جيبهاي‌ آن‌ كوچك‌ بوده‌ و حتي‌ الامكان‌ تعداد جيب ها كم‌ باشد.
كارگراني‌ كه‌ با ماشين‌ كار مي‌كنند و يا در جوار ماشين‌ آلات‌ مشغول‌ كار هستند بايد لباس‌ كاري‌ در بر داشته‌ باشند كه‌ هيچ‌ قسمت‌ آن‌ باز و يا پاره‌ نباشد، بستن‌ كراوات‌، آويزان‌ نمودن‌ زنجير ساعت‌ و كليد روي‌ لباس‌ كار اكيداً ممنوع‌ است‌.
در محل‌ كاري‌ كه‌ احتمال‌ خطر انفجار و يا حريق‌ باشد استفاده‌ از يقه‌ نورگير و زه‌ و دسته‌ عينك‌ كه‌ از انواع‌ سلولوئيد ساخته‌ شده‌اند و همچنين‌ همراه‌ داشتن‌ ساير مواد قابل‌ اشتعال‌ براي‌ كارگران‌ مربوطه‌ اكيداً ممنوع‌ است‌.
در صورتي‌ كه‌ انجام‌ كاري‌ ايجاب‌ نمايد كه‌ كارگر آستين‌ لباس‌ كار خود را مستمراً بالا بزند بايد از لباس‌ كار آستين‌ كوتاه‌ استفاده‌ نمايد.
كارگراني‌ كه‌ در محيط‌ آلوده‌ به‌ گرد و غبار قابل‌ اشتعال‌ و انفجار و يا مسموم‌ كننده‌ اشتغال‌ دارند نبايد لباس‌هاي‌ جيب‌ دار و يا لبه‌ دار در بر داشته‌ باشند چون‌ ممكن‌ است‌ گرد و غبار مزبور در چين‌ و لبه‌ لباس‌ باقي‌ بماند.
لباس‌ و كلاه‌ حفاظتي‌ مخصوص‌ كارگراني‌ كه‌ با مواد خورنده‌ و يا مضر كار مي‌كنند بايد آب‌ و گاز در آن‌ نفوذ ننموده‌ و جنس‌ آن‌ مناسب‌ با نوع‌ ماده‌ و يا موادي‌ كه‌ با آنها كار مي‌كنند باشد.
لباس‌ نسوز مخصوص‌ حفاظت‌ در مقابل‌ حريق‌ و يا انفجاري‌ كه‌ ممكن‌ است‌ ناگهان‌ در حين‌ انجام‌ كار پديد آيد بايد لباس‌ كاملي‌ كه‌ با دستكش‌ و كفش‌ از يك‌ تكه‌ و سر هم‌ است‌ ساخته‌ شده‌ باشد.
وسايل‌ حفاظتي‌ كارگراني‌ كه‌ با مواد راديواكتيو كار مي‌كنند بايد طبق‌ نمونه‌های مخصوصی كه‌ به‌ تصويب‌ وزارت‌ كار رسيده‌ است‌ باشد.
كلاه:

كارگراني‌ كه‌ با خطر سقوط‌ يا پرتاب‌ شيئي‌ روي‌ سرشان‌ مواجه هستند بايد از كاسك‌ فلزي‌ استفاده‌ نمايند.
وزن‌ كاسك‌ (كلاه‌ خود) بطور كامل‌ نبايد از 400 گرم‌ تجاوز نمايد.
كاسك‌ بايد از مواد غيرقابل‌ احتراق‌ ساخته‌ شده‌ و در مقابل‌ جريان‌ برق‌ عايق‌ باشد.
به‌ منظور حفاظت‌ سر، صورت‌، پشت‌، گردن‌ دور تا دور كاسك‌ بايد لبه‌ دار باشد.
براي‌ كار در فضاي‌ نسبتاً كوچك‌ و تنگ‌ كاسك‌ بايد كوتاه‌ بوده و در صورت‌ لزوم‌ فاقد لبه‌ باشد.
كاسك‌هايي‌ كه‌ در فضاي‌ خيلي‌ مرطوب‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرند بايد از نظر رطوبت‌ غيرقابل‌ نفوذ باشند.
نوارها و چرم‌ داخل‌ كاسك‌ بايد به‌ سهولت‌ قابل‌ تعويض‌ باشند.
كارگراني‌ كه‌ داراي‌ موهاي‌ بلند هستند بخصوص‌ كارگران‌ زن‌ كه‌ با ماشين‌ كار مي‌كنند و يا در جوار آن‌ مشغول‌ كار هستند بايد به‌ وسيله‌ سربند و يا وسيله‌ حفاظتي‌ ديگري موهاي‌ سر خود را كاملاً بپوشانند.
سربند كارگراني‌ كه‌ در مقابل‌ آتش‌ و يا جرقه‌ و يا مواد مذاب‌ و يا مثل‌ آن‌ كار مي‌كنند بايد از جنسي‌ تهيه‌ شده‌ باشد كه‌ به‌ آساني‌ مشتعل‌ نگردد و در مقابل‌ شستن‌ و ضدعفوني‌ كردن‌ به‌ وسيله‌ تركيبات‌ صنعتي‌ مقاومت‌ كافي‌ داشته‌ باشند.
نظافت‌ و تميز كردن‌ سربندها بايد به‌ سهولت‌ انجام‌ گيرد.

 

حفاظت‌ چشمها – عينك‌:

كليه‌ کسانی که کارشان ممكن‌ است‌ ايجاد خطري‌ براي‌ چشمهايشان‌ بنمايد بايد از وسايل‌ حفاظتي‌ مخصوص‌ چشم‌ استفاده‌ نمايند.
كارگراني‌ كه‌ از چشم‌ ضعيف‌ بوده‌ و محتاج‌ به‌ داشتن‌ عينك‌های نمره‌ای هستند بايد از عينك‌هاي‌ حفاظتي‌ به‌ شرح‌ زير استفاده‌ نمايند.
الف- عينك‌هاي‌ حفاظتي‌ كه‌ تواماً باعينك‌ نمره‌اي ‎ديد و حفاظت‎چشم‎كارگران‌ راتامين‌ نمايد.
ب‌ – عينك‌هاي‌ حفاظتي‌ كه‌ روي‌ عينك‌هاي‌ نمره‌اي‌ قرار مي‌گيرند به‌ شرط‌ آنكه‌ هيچگونه‌ تغييري‌ در وضع‌ استقرار عينك‌ اصلي‌ ايجاد نشود.
ج‌ – عينك‌هاي‌ حفاظتي‌ كه‌ شيشه‌ نمره‌اي‌ آن‌ زير شيشه‌ حفاظتي‌ قرار دارد.
شيشه‌ و يا هرگونه‌ ماده‌ پلاستيكي‌ شفاف‌ كه‌ براي‌ عينك‌هايي‌ حفاظتي‌ ساخته‌ مي‌شوند بايد:

الف- درمقابل‌ كاري‌ كه‎عينك‌ به‎منظور آن‎كار اختصاص‌ داده‎ شده‌ مقاومت‎كافي‌ داشته‌‎باشد.
ب‌ – عاري‌ از حباب‌ هوا – ترك‌ – موج‌ و يا هرگونه‌ عيب‌ ديگري‌ باشد.

قطر دايره‌ شيشه‌هاي‌ عينك‌هاي‌ مدور غيرنمره‌اي‌ بايد لااقل‌ 50 ميليمتر باشد.
شيشه‌هايي‌ كه‌ منحصراً جهت‌ حفاظت‌ در مقابل‌ خطر پرتاب‌ ذرات‌ اجسام‌ و ضربه‌ اختصاص‌ داده‌ مي‌شوند، بايد لااقل‌ قدرت‌ عبور 80% نور سطح‌ كار داشته‌ باشد.

زه‌هاي‌ عينك‌ بايد سبك‌ و محكم‌ بوده‌ و كاملاً روي‌ صورت‌ چسبيده‌ باشند و در صورت‌ لزوم‌ مجهز به‌ حفاظ‌هاي‌ جانبي‌ گردند.
مقاومت‌ شيشه‌هاي‌ عينك‌هاي‌ حفاظتي‌ براي‌ كارهاي‌ برش‌، پرچ‌ كاري‌، سنگ‌ زدن‌ و صيقل‌ كردن‌، كار با سنگ‌ سمباده‌ سنگ‌ تراش‌ و ساير كارهاي‌ مشابه‌ بايستي‌ به‌ تصويب‌ وزارت‌ كار برسد.
قاب‌ عينك‌هاي‌ حفاظتي‌ براي‌ كارگراني‌ كه‌ در مقابل‌ باد و يا گرد و غبار كار مي‌كنند بايد قابل‌ انعطاف‌ بوده‌ و كاملاً با صورت‌ كارگر تطبيق‌ نمايد.
عينك‌هاي‌ حفاظتي‌ براي‌ كارگراني‌ كه‌ با فلزات‌ مذاب‌ كار مي‌كنند بايد در مقابل‌ حرارت‌ استقامت‌ داشته‌ و نوع‌ آنها با تشخيص‌ و تصويب‌ وزارت‌ كار انتخاب‌ گردد.
عينك‌هاي‌ حفاظتي‌ براي‌ كارگراني‌ كه‌ با مايعات‌ خورنده‌ از قبيل‌ اسيدها و قلياها كار مي‌كنند بايد در اطراف‌ داخل‌ زه‌ مجهز به‌ جنسي‌ نرم‌ و نسوز و قابل‌ انعطاف‌ (مانند عينك‌ اسكي‌) باشند تا عينك‌ كاملاً در اطراف‌ چشم‌ به‌ صورت‌ كارگر چسبيده‌ و مانع‌ نفوذ ترشح‌ مايعات‌ مذكور از منافذ تهويه‌ به‌ داخل‌ چشم‌ گردد.
عينك‌هاي‌ حفاظتي‌ براي‌ كارگراني‌ كه‌ در مقابل‌ دودهاي‌ خطرناك‌ يا ناراحت‌ كننده‌ براي‌ چشمها كار مي‌كنند بايد داراي‌ قابي‌ باشند كه‌ از طرف‌ داخل‌ مجهز به‌ جنسي‌ نرم‌ و نسوز و قابل‌ انعطاف‌ بوده‌ و كاملاً روي‌ صورت‌ كارگر چسبيده‌ و هيچگونه‌ منفذی ‌ نداشته‌ باشند.
عينك‌هاي‌ حفاظتي‌ كلاه‌ با ماسك‌ جوشكاري‌ براي‌ كارگراني‌ كه‌ با استيلن‌ يا برق‌ جوشكاري‌ مي‌كنند و يا در مقابل‌ كوره‌هايي‌ كه‌ داراي‌ تشعشعات‌ خيره‌ كننده‌ هستند مشغول‌ كار مي‌باشند بايد مجهز به‌ شيشه‌ رنگي‌ (فيلتردار) جهت‌ جذب‌ تشعشعات‌ مذكور بوده‌ و تعيين‌ نوع‌ و اندازه‌ شيشه‌هاي‌ آنها به‌ تصويب‌ وزارت‌ كار رسيده‌ باشد.
ماسك‌هاي‌ طلقي‌ براي‌ حفاظت‌ صورت‌ و چشم‌ در مقابل‌ ضربات‌ خفيف‌ و جرقه‌ بايد كاملاً شفاف‌ و نسوز و بدون‌ عيب‌ باشند به‌ قسمي‌ كه‌ مانع‌ از ديد كارگر نشوند.
عينك‌ حفاظتي‌ كه‌ مورد استفاده‌ قرار گرفته‌ است‌ قبل‌ از آنكه‌ به‌ كارگر ديگري‌ داده‌ شود بايد:

الف‌ – ضدعفوني‌ گردد.
ب‌ – كليه‌ قسمت‌هاي‌ آن‌ كه‌ غيرقابل‌ ضدعفوني‌ كردن‌ است‌ تعويض‌ شوند.
عينك‌هاي‌ حفاظتي‌ و ماسك‌هاي‌ طلقي‌ مرتباً بايد مورد بازديد و كنترل‌ قرار گيرند و قسمت‌هاي‌ آسيب‌ ديده‌ آنها فوراً تعويض‌ شوند.

 

حفاظ‌ گوشها:

هرگاه‌ در محيط‌ كار صداها شديد و مداوم‌ باشد اشخاصي‌ كه‌ در آن‌ محيط‌ كار مي‌كنند بايستي‌ از وسايل‌ حفاظتي‌ پرده‌ گوش‌ استفاده‌ نمايند.
حفاظ‌ پرده‌ گوش‌ بايد داراي‌ شرايط‌ زير باشد:
الف – همه‎ روزه‌ تميز شود مگر انواعي‌ كه‌ پس‌ از يك‌ مرتبه‌ استعمال‌ بايد دورانداخته‌ شود.
ب‌ – قبل‌ از آنكه‌ شخص‌ ديگري‌ از آن‌ استفاده‌ نمايد ضدعفوني‌ گردد.
وسيله‌ حفاظتي‌ جهت‌ گوشها در مقابل‌ جرقه‌، ذرات‌ فلزات‌ و ساير اجسام‌ خارجي‌ بايد از نوع‌ توري‌ زنگ‌ نزن‌، محكم‌ و سبك‌ با دوره‌ چرمي‌ باشد كه‌ از پشت‌ سر توسط‌ فنر تسمه‌اي‌ قابل‌ تنظيم‌ روي‌ گوشها مستقر گردد.
در مواقعي‌ كه‌ دستگاه‌ حفاظ‌ گوش‌ مورد استفاده‌ قرار نمي‌گيرد بايد در جلد مخصوصي‌ نگهداري‌ شود تا در اثر تماس‌ با روغن‌ و چربي‌ و ساير مواد خراب‌ نشود.

 

وسايل‌ حفاظتي‌ دستها و بازوها:

دستكشها بايد طوري‌ انتخاب‌ شوند كه‌ با خطرات‌ احتمالي‌ ناشي‌ از كار متناسب‌ بوده‌ و هيچگونه‌ ناراحتي‌ براي‌ حركت‌ انگشتان‌ ايجاد ننمايد.
كارگراني‌ كه‌ با انواع‌ مختلف‌ ماشين‌های مته‌، ماشين‌هاي‌ كله‌ زني‌ و ساير ماشين‌ها كار مي‌كنند كه‌ قطعات‌ متحرك‌ آنها احتمال‌ گرفتن‌ دست‌ يا دستكش‌ را دارند نبايستي‌ از دستكش‌ استفاده‌ نمايند.

كارگراني‌ كه‌ اشياء لب‌ تيز و برنده‌ و يا اجسام‌ خاردار يا عاج‌ داري‌ حمل‌ مي‌نمايند بايد از دستكشهايي‌ استفاده‌ نمايند كه‌ مقاومت‌ كافي‌ داشته‌ و در صورت‌ لزوم‌ مسلح‌ به‌ سيم‌هاي‌ فلزي‌ باشند.
كارگراني‌ كه‌ گوشت‌ را قطعه‌ قطعه‌ مي‌كنند يا استخوان‌ گوشت‌ يا ماهي‌ را در مي‌آورند بايد از دستكشهايي‌ استفاده‌ كنند كه‌ از زره‌ فولادي‌ ساخته‌ شده‌ باشد.
دستكشهاي‌ كارگراني‎كه‌ فلزات‌ داغ‌حمل‎ مي‌كنند بايد از پنبه‎ نسوز يا جنس‌ مخصوص‌ مشابه‌ ديگري‌ كه‌ درمقابل‌ گرما مقاومت‌ داشته‌ و عايق‌ حرارت‌ باشند ساخته‌ شوند.
كارگراني‌ كه‌ با برق‌ سر و كار دارند بايد از دستكشهاي‌ لاستيكي‌ يا جنس‌ مخصوص‌ مشابه‌ ديگري‌ كه‌ عايق‌ الكتريسيته‌ بوده‌ و مقاومت‌ الكتريكي‌ آن‌ متناسب‌ با ولتاژ مربوطه‌ باشد استفاده نمایند.
كارگراني‌ كه‌ با مواد خورنده‌ از قبيل‌ اسيدها و قلياها سر و كار دارند بايد از دستكش‌هاي‌ ساخته‌ شده‌ از لاستيك‌ طبيعي‌ يا مصنوعي‌ يا پلاستيكي‌ نازك‌ و نرم‌ استفاده‌ نمايند.

دستكشهاي‌ كارگراني‌ كه‌ با مواد سمي‌ تحريك‌ كننده‌ و يا عفوني‌ كار مي‌كنند بايد:
الف‌ – آنقدر بلند باشد كه‌ بازوها را كاملاً بپوشاند.
ب- كليه‌ قسمت‌هاي‌ دستكشها بايد داراي‌ مقاومت‌ كافي‌ درمقابل‌ مواد باشد.
ج‌ – كوچك ‌ترين‌ سوراخ‌ يا پار‌گي‌ نداشته‌ باشد.
د – هرگاه‌ اين‌ دستكشها در موقع‌ كار پاره‌ شوند بايد فوراً تعويض‌ گردند.
دستكشهاي‌ سربي‌ به‌ منظور حفاظت‌ در مقابل‌ اشعه‌ مجهول‌ بايد دستها را كاملاً محفوظ‌ داشته‌ و لااقل‌ تا نصف‌ بازوها را پوشانده‌ و قدرت‌ حفاظتي‌ اين‌ قبيل‌ دستكشها اقلاً برابر با قدرت‌ حفاظتي‌ ورق‌ سربي‌ باشد.
با در نظر گرفتن‌ وزن‌ سنگين‌ سرب‌ دستكشهاي‌ سربي‌ بايد طوري‌ انتخاب‌ شود كه‌ سبك‌ و نرم‌ بوده‌ و كاملاً حفاظت‌ دستها را تامين‌ نمايد.

 

حفاظت‌ پاها (گتر – كفش‌ – چكمه‌)

گترها

گترهاي‌ حفاظتي‌ بايد به طريقي‌ ساخته‌ شده‌ باشند تا در مواقع‌ ضروري‌ بتوان‌ فوراً آنها را از پا درآورد.
كارگراني‌ كه‌ از درختها، تيرها و ستون‌ها بالا مي‌روند بايد از گترهاي‌ مخصوص‌ اين‌ قبيل‌كارها كه‌ نوع‌ آنها از طرف‌ وزارت‌كار تعيين‌ و تشخيص‌ داده‌ شده‌ باشد استفاده‌ نمايند.
گترهاي‌ كارگراني‌ كه‌ با مواد مذاب‌ كار مي‌كنند بايد از پنبه‌ كوهي‌ يا ساير مواد مخصوص‌ كه‌ در مقابل‌ حرارت‌ مقاومت‌ دارند ساخته‌ شوند. اين‌ گترها باید  تا زانو را پوشانيده‌ و كاملاً به‌ پاها بچسبد تا مانع‌ دخول‌ مواد مذاب‌ گردند.
كارگراني‌ كه‌ در معرض‌ ترشحات‌ جزيي‌ يا جرقه‌های قوی قرار مي‌گيرند. يا با اشياء برنده‌ و زبر كار مي‌كنند بايد از گترهايي‌ استفاده‌ نمايند كه‌ از چرم‌ دباغي‌ شده‌ يا جنس‌ مقاوم‌ ديگري‌ ساخته‌ شده‌ باشد.
كارگراني‌ كه‌ با تبر يا پتك‌ يا ابزار مشابهي‌ اشيايي‌ را خرد مي‌نمايند بايد از ساق‌ بند يا مچ‌ پيچ‌هايي‌ كه‌ مقاومت‌ كافي‌ داشته‌ باشند استفاده‌ نمايند.

كفش‌ها و چكمه‌ها

كارگراني‌ كارشان‌ روي‌ هم‌ گذاشتن‌ قطعات‌ چدني‌ و يا قطعات‌ بزرگ‌ چوبي‌ و يا جابجا كردن‌ بارهاي‌ فلزي‌ سنگين‌ و يا كارهاي‌ مشابه‌ مي‌باشند براي‌ حفاظت‌ انگشتان‌ پاها بايد نوك‌ كفش‌هاي‌ آنها مجهز به‌ غلاف‌ باشد و يا از چكمه‌ حفاظتي‌ و يا كفش‌ حفاظتي‌ استفاده‌ نمايند.
كارگراني‌ كه‌ با مواد خورنده‌ از قبيل‌ اسيدها و مواد قليايي‌ كار مي‌كنند بايد از كفش‌هايی استفاده‌ نمايند كه‌ از لاستيك‌ و يا از چرمي‌ كه‌ به‌ منظور اين‌ قبيل‌ كارها عمل‌ آمده‌ و يا از چوب‌ و يا از ساير مواد مخصوصي‌ كه‌ در مقابل‌ مواد خورنده‌ فوق‌ مقاوم‌ هستند ساخته‌ شده‌ باشند.

كفش‌هاي‌ كارگراني‌ كه‌ با فلزات‌ و يا مواد داغ‌ يا خورنده‌ كار مي‌كنند بايد:
الف‌ – كاملاً به‌ پا و قوزك‌ پا چسبيده‌ باشند بطريقي‌ كه‌ مواد ‌ به‌ داخل‌ كفش‌ نفوذ ننمايد.
ب‌ – اين‌ قبيل‌ كفش‌ها بايد فاقد سوراخ‌هاي‌ بند كفش‌ بوده‌ تا مواد مذكور به‌ داخل‌ كفش‌ نفوذ ننمايد.
چكمه‌هاي‌ حفاظتي‌ به‌ منظور حفاظت‌ انگشتان‌ يا بايد داراي‌ نوك‌ فولادي‌ يا فلزي‌ ديگر باشد كه‌ مقاومت‌ آن‌ از طرف‌ وزارت‌ كار تشخيص‌ داده‌ شده‌ باشد.
كفش‌هاي‌ كارگراني‌ كه‌ با برق‌ كار مي‌كنند نبايد فلز در آن‌ بكار رفته‌ باشد.
در كارگاه‌هايي‌ كه‌ ايجاد جرقه‌ بروز خطری را محتمل‌ باشد كفش‌های كارگران‌ بايد فاقد هر نوع‌ ميخ‌ فلزي‌ باشد.
حفاظت‌ تنفسي‌

هرگونه‌ وسايل‌ حفاظت‌ تنفسي‌ بايد از نوع‌ و مدل‌ مخصوص‌ و مناسب‌ شرايط‌ مورد استفاده‌ بوده‌ و استفاده‌ از آن‌ در شرايط‌ مزبور قبلاً به‌ تصويب‌ وزارت‌ كار رسيده‌ باشد.
انتخاب‌ وسايل‌ حفاظتي‌ جهاز تنفسي‌ بايد با توجه‌ به‌ نكات‌ زير به عمل‌ آيد:
الف‌ – خواص‌ شيميايي‌، فيزيكي‌ و بيولوژيكي‌ موادي‌ كه‌ بايد با آنها كار شود.
ب‌ – نوع‌ كار، محل‌ كار و فضاي‌ محدود محل‌ كار.
ج‌ – سهولت‌ نگاه داشتن‌ وسايل‌ مربوطه‌ و ارزاني‌ هزينه‌ تعميرات‌ اتفاقي‌ آنها.
وسايل‌ حفاظتي‌ جهاز تنفسي‌ بايد متناسب‌ با فرمهای ‌ مختلف‌ صورتها بوده‌ و بطوری‌ مستقر شود كه‌ درز و منفذی نداشته‌ باشد.
براي‌ حفاظت‌ در مقابل‌ بخارهاي‌ خورنده‌ و حلال‌، گازهاي‌ مضر و هواي‌ كم‌ اكسيژن‌ استعمال‌ دستگاه‌هاي‌ تنفسي‌ فيلتردار كه‌ عمل‌ آنها مكانيكي‌ است‌ به كلي‌ ممنوع‌ است‌.
استفاده‌ از دستگاه‌هاي‌ تنفسي‌ با مواد شيميايي‌ مجهز به‌ قاب‌ يا محفظه‌ فيلتردار در محوطه‌هاي‌ كوچك‌ يا در اماكني‌ كه‌ تهويه‌ آنها ناقص‌ انجام‌ مي‌شود يا در فضايي‌ كه‌ ميزان‌ اكسيژن‌ آن‌ كم‌ است‌ ممنوع‌ مي‌باشد.
قاب ها يا محفظه‌هاي‌ فيلتردار بايد با مشخصات‌ و اندازه‌هاي‌ تعيين‌ شده‌ از طرف‌ وزارت‌ كار منتطبق‌ باشد.
قاب‌ها يا محفظه‌های‌ مزبور بايد پس‌ از هر دفعه‌ استفاده‌ تعويض‌ شوند و چنانچه‌ مورد استفاده‌ نيز قرار نگرفته‌ باشند بايد‌ پس‌ از انقضاي‌ مدتي‌ كه‌ براي‌ استفاده‌ از طرف‌ كارخانه‌ سازنده‌ تعيين‌ گرديده‌ است‌ تعويض‌ گردند.
محفظه‌هاي‌ فيلتردار بايد به مشاهده‌ علائم‎ خروج‌ موادشيميايي‌ تعويض‎گردند.
تسمه‌ها و بندهايي‌ كه‌ به ‌وسيله‌ آنها دستگاه‌هاي‌ فوق‌ به‌ بدن‌ متصل‌ مي‌شود نبايد سلب‌ آزادی حركت‌ شخص‌ استفاده‌ كننده‌ شود و مزاحمتي‌ براي‌ او ايجاد كند.
دستگاه‌هاي‌ تنفسي‌ با هواي‌ تازه‌ و ماسك‌های مجهز به‌ لوله‌های قابل‌ انعطاف‌ بايد:
الف‌ – در نقاط‌ يا محل‌های خطرناك‌ با اطمينان‌ كامل‌ به‌ اينكه‌ دستگاه‌ به‌ خوبي‌ عمل‌ رساندن‌ هوا را انجام‌ مي‌دهد مورد استفاده‌ قرار گيرند.
ب‌ – در مورد كارهايي‌ كه‌ فوريت‌ نداشته‌ و بايد‌ در هواي‌ آلوده‌ به‌ دود يا گازهاي‌ مضر انجام‌ شود و استفاده‌ از دستگاه‌هاي‌ تنفسي‌ با مواد شيميايي‌ و مجهز به‌ محفظه‌ فيلتردار مقدور نباشد مورد استفاده‌ قرار گيرد.
فشار هوا برای‌ ورود به‌ ماسك‌ها و دستگاه‌هاي‌ تنفسي‌ فوق‌ نبايد بيش‌ از 75/1 كيلوگرم‌ بر سانتيمتر مربع‌ باشد.
فاصله‌ نقطه‌ اتصال‌ دستگاه‌هاي‌ تنفسي‌ كه‌ با هواي‌ فشرده‌ كار مي‌كنند تا محل‌ اصلي‌ دهنده‌ هوا نبايد زياد تر از 45 متر باشد.
قطر داخلي‌ لوله‌هاي‌ خرطومي‌ (يا قابل‌ انعطاف‌) ماسك‌ها نبايستي‌ از 5/2 سانتيمتر كمتر باشد و جنس‌ لوله‌ بايد طوري‌ باشد كه‌ پاره‌ نشده‌ و در اثر پيچ‌ خوردن‌ و يا تا شدن‌ راه‌ عبور هوا را مسدود ننمايد.
تسمه‌ها و وسايلي‌ كه‌ براي‌ نصب‌ دستگاه‌هاي‌ تنفسي‌ به‌ بدن‌ تعبيه‌ شده‌اند بايستي‌ داراي‌ مقاومت‌ حداقل‌ 115 كيلوگرم‌ در مقابل‌ كشش‌ باشد.
اشخاصي‌ كه‌ از دستگاه‌هاي‌ اكسيژن‌ استفاده‌ مي‌نمايند بايد قبلاً تعليمات‌ مخصوص‌ نسبت‌ به‌ طرز استعمال‌ اين‌ دستگاه‌ها را گرفته‌ باشند.
يکی از راه های پيشگيری حوادث کارگری و بيماری های شغلی استفاده کارگران از وسائل حفاظت فردی مثل لباس کار ، پيش بند ، کلاه ايمنی ، عينک حفاظتی ، ماسک جوشکاری ، ماسک ضد گرد و غبار و غيره می باشد  که می بايست با توجه به شغل کارگر و نياز او به يک يا چند نوع وسيله حفاظتی انفرادی در اختيارشان قرار داده شود . بديهی است کارگران نيز بايد از وسائل حفاظت انفرادی که از طرف کارفرما تهيه می شود به هنگام انجام کار جهت جلوگيری از خطرات احتمالی استفاده کنند و عدم استفاده از آنها پيامدهای غير قابل جبرانی مثل کوی ، بریدگی دست ، سوختگی دست و پا و حتی ضربه مغزی و فوت کارگر را به دنبال خواهد داشت .

 

لباس‌ كار:

لباس‌ كار بايد با توجه‌ به‌ خطراتي‌ كه‌ در حين‌ كار براي‌ كارگر مربوطه‌ پيش‌ می آید انتخاب‌ شده‌ و به‌ ترتيبي‌ باشد كه‌ از بروز خطرات‌ تا حد ممكن‌ جلوگيري‌ نمايد.
لباس‌ كار بايد مناسب‌ با بدن‌ كارگر استفاده‌ كننده‌ بوده‌ و هيچ‌ قسمت‌ آن‌ آزاد نباشد كمر آن‌ هميشه‌ بسته‌ و جيبهاي‌ آن‌ كوچك‌ بوده‌ و حتي‌ الامكان‌ تعداد جيب ها كم‌ باشد.
كارگراني‌ كه‌ با ماشين‌ كار مي‌كنند و يا در جوار ماشين‌ آلات‌ مشغول‌ كار هستند بايد لباس‌ كاري‌ در بر داشته‌ باشند كه‌ هيچ‌ قسمت‌ آن‌ باز و يا پاره‌ نباشد، بستن‌ كراوات‌، آويزان‌ نمودن‌ زنجير ساعت‌ و كليد روي‌ لباس‌ كار اكيداً ممنوع‌ است‌.
در محل‌ كاري‌ كه‌ احتمال‌ خطر انفجار و يا حريق‌ باشد استفاده‌ از يقه‌ نورگير و زه‌ و دسته‌ عينك‌ كه‌ از انواع‌ سلولوئيد ساخته‌ شده‌اند و همچنين‌ همراه‌ داشتن‌ ساير مواد قابل‌ اشتعال‌ براي‌ كارگران‌ مربوطه‌ اكيداً ممنوع‌ است‌.
در صورتي‌ كه‌ انجام‌ كاري‌ ايجاب‌ نمايد كه‌ كارگر آستين‌ لباس‌ كار خود را مستمراً بالا بزند بايد از لباس‌ كار آستين‌ كوتاه‌ استفاده‌ نمايد.
كارگراني‌ كه‌ در محيط‌ آلوده‌ به‌ گرد و غبار قابل‌ اشتعال‌ و انفجار و يا مسموم‌ كننده‌ اشتغال‌ دارند نبايد لباس‌هاي‌ جيب‌ دار و يا لبه‌ دار در بر داشته‌ باشند چون‌ ممكن‌ است‌ گرد و غبار مزبور در چين‌ و لبه‌ لباس‌ باقي‌ بماند.
لباس‌ و كلاه‌ حفاظتي‌ مخصوص‌ كارگراني‌ كه‌ با مواد خورنده‌ و يا مضر كار مي‌كنند بايد آب‌ و گاز در آن‌ نفوذ ننموده‌ و جنس‌ آن‌ مناسب‌ با نوع‌ ماده‌ و يا موادي‌ كه‌ با آنها كار مي‌كنند باشد.
لباس‌ نسوز مخصوص‌ حفاظت‌ در مقابل‌ حريق‌ و يا انفجاري‌ كه‌ ممكن‌ است‌ ناگهان‌ در حين‌ انجام‌ كار پديد آيد بايد لباس‌ كاملي‌ كه‌ با دستكش‌ و كفش‌ از يك‌ تكه‌ و سر هم‌ است‌ ساخته‌ شده‌ باشد.
وسايل‌ حفاظتي‌ كارگراني‌ كه‌ با مواد راديواكتيو كار مي‌كنند بايد طبق‌ نمونه‌های مخصوصی كه‌ به‌ تصويب‌ وزارت‌ كار رسيده‌ است‌ باشد.
كلاه:

كارگراني‌ كه‌ با خطر سقوط‌ يا پرتاب‌ شيئي‌ روي‌ سرشان‌ مواجه هستند بايد از كاسك‌ فلزي‌ استفاده‌ نمايند.
وزن‌ كاسك‌ (كلاه‌ خود) بطور كامل‌ نبايد از 400 گرم‌ تجاوز نمايد.
كاسك‌ بايد از مواد غيرقابل‌ احتراق‌ ساخته‌ شده‌ و در مقابل‌ جريان‌ برق‌ عايق‌ باشد.
به‌ منظور حفاظت‌ سر، صورت‌، پشت‌، گردن‌ دور تا دور كاسك‌ بايد لبه‌ دار باشد.
براي‌ كار در فضاي‌ نسبتاً كوچك‌ و تنگ‌ كاسك‌ بايد كوتاه‌ بوده و در صورت‌ لزوم‌ فاقد لبه‌ باشد.
كاسك‌هايي‌ كه‌ در فضاي‌ خيلي‌ مرطوب‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرند بايد از نظر رطوبت‌ غيرقابل‌ نفوذ باشند.
نوارها و چرم‌ داخل‌ كاسك‌ بايد به‌ سهولت‌ قابل‌ تعويض‌ باشند.
كارگراني‌ كه‌ داراي‌ موهاي‌ بلند هستند بخصوص‌ كارگران‌ زن‌ كه‌ با ماشين‌ كار مي‌كنند و يا در جوار آن‌ مشغول‌ كار هستند بايد به‌ وسيله‌ سربند و يا وسيله‌ حفاظتي‌ ديگري موهاي‌ سر خود را كاملاً بپوشانند.
سربند كارگراني‌ كه‌ در مقابل‌ آتش‌ و يا جرقه‌ و يا مواد مذاب‌ و يا مثل‌ آن‌ كار مي‌كنند بايد از جنسي‌ تهيه‌ شده‌ باشد كه‌ به‌ آساني‌ مشتعل‌ نگردد و در مقابل‌ شستن‌ و ضدعفوني‌ كردن‌ به‌ وسيله‌ تركيبات‌ صنعتي‌ مقاومت‌ كافي‌ داشته‌ باشند.
نظافت‌ و تميز كردن‌ سربندها بايد به‌ سهولت‌ انجام‌ گيرد.

 

حفاظت‌ چشمها – عينك‌:

كليه‌ کسانی که کارشان ممكن‌ است‌ ايجاد خطري‌ براي‌ چشمهايشان‌ بنمايد بايد از وسايل‌ حفاظتي‌ مخصوص‌ چشم‌ استفاده‌ نمايند.
كارگراني‌ كه‌ از چشم‌ ضعيف‌ بوده‌ و محتاج‌ به‌ داشتن‌ عينك‌های نمره‌ای هستند بايد از عينك‌هاي‌ حفاظتي‌ به‌ شرح‌ زير استفاده‌ نمايند.
الف- عينك‌هاي‌ حفاظتي‌ كه‌ تواماً باعينك‌ نمره‌اي ‎ديد و حفاظت‎چشم‎كارگران‌ راتامين‌ نمايد.
ب‌ – عينك‌هاي‌ حفاظتي‌ كه‌ روي‌ عينك‌هاي‌ نمره‌اي‌ قرار مي‌گيرند به‌ شرط‌ آنكه‌ هيچگونه‌ تغييري‌ در وضع‌ استقرار عينك‌ اصلي‌ ايجاد نشود.
ج‌ – عينك‌هاي‌ حفاظتي‌ كه‌ شيشه‌ نمره‌اي‌ آن‌ زير شيشه‌ حفاظتي‌ قرار دارد.
شيشه‌ و يا هرگونه‌ ماده‌ پلاستيكي‌ شفاف‌ كه‌ براي‌ عينك‌هايي‌ حفاظتي‌ ساخته‌ مي‌شوند بايد:

الف- درمقابل‌ كاري‌ كه‎عينك‌ به‎منظور آن‎كار اختصاص‌ داده‎ شده‌ مقاومت‎كافي‌ داشته‌‎باشد.
ب‌ – عاري‌ از حباب‌ هوا – ترك‌ – موج‌ و يا هرگونه‌ عيب‌ ديگري‌ باشد.

قطر دايره‌ شيشه‌هاي‌ عينك‌هاي‌ مدور غيرنمره‌اي‌ بايد لااقل‌ 50 ميليمتر باشد.
شيشه‌هايي‌ كه‌ منحصراً جهت‌ حفاظت‌ در مقابل‌ خطر پرتاب‌ ذرات‌ اجسام‌ و ضربه‌ اختصاص‌ داده‌ مي‌شوند، بايد لااقل‌ قدرت‌ عبور 80% نور سطح‌ كار داشته‌ باشد.

زه‌هاي‌ عينك‌ بايد سبك‌ و محكم‌ بوده‌ و كاملاً روي‌ صورت‌ چسبيده‌ باشند و در صورت‌ لزوم‌ مجهز به‌ حفاظ‌هاي‌ جانبي‌ گردند.
مقاومت‌ شيشه‌هاي‌ عينك‌هاي‌ حفاظتي‌ براي‌ كارهاي‌ برش‌، پرچ‌ كاري‌، سنگ‌ زدن‌ و صيقل‌ كردن‌، كار با سنگ‌ سمباده‌ سنگ‌ تراش‌ و ساير كارهاي‌ مشابه‌ بايستي‌ به‌ تصويب‌ وزارت‌ كار برسد.
قاب‌ عينك‌هاي‌ حفاظتي‌ براي‌ كارگراني‌ كه‌ در مقابل‌ باد و يا گرد و غبار كار مي‌كنند بايد قابل‌ انعطاف‌ بوده‌ و كاملاً با صورت‌ كارگر تطبيق‌ نمايد.
عينك‌هاي‌ حفاظتي‌ براي‌ كارگراني‌ كه‌ با فلزات‌ مذاب‌ كار مي‌كنند بايد در مقابل‌ حرارت‌ استقامت‌ داشته‌ و نوع‌ آنها با تشخيص‌ و تصويب‌ وزارت‌ كار انتخاب‌ گردد.
عينك‌هاي‌ حفاظتي‌ براي‌ كارگراني‌ كه‌ با مايعات‌ خورنده‌ از قبيل‌ اسيدها و قلياها كار مي‌كنند بايد در اطراف‌ داخل‌ زه‌ مجهز به‌ جنسي‌ نرم‌ و نسوز و قابل‌ انعطاف‌ (مانند عينك‌ اسكي‌) باشند تا عينك‌ كاملاً در اطراف‌ چشم‌ به‌ صورت‌ كارگر چسبيده‌ و مانع‌ نفوذ ترشح‌ مايعات‌ مذكور از منافذ تهويه‌ به‌ داخل‌ چشم‌ گردد.
عينك‌هاي‌ حفاظتي‌ براي‌ كارگراني‌ كه‌ در مقابل‌ دودهاي‌ خطرناك‌ يا ناراحت‌ كننده‌ براي‌ چشمها كار مي‌كنند بايد داراي‌ قابي‌ باشند كه‌ از طرف‌ داخل‌ مجهز به‌ جنسي‌ نرم‌ و نسوز و قابل‌ انعطاف‌ بوده‌ و كاملاً روي‌ صورت‌ كارگر چسبيده‌ و هيچگونه‌ منفذی ‌ نداشته‌ باشند.
عينك‌هاي‌ حفاظتي‌ كلاه‌ با ماسك‌ جوشكاري‌ براي‌ كارگراني‌ كه‌ با استيلن‌ يا برق‌ جوشكاري‌ مي‌كنند و يا در مقابل‌ كوره‌هايي‌ كه‌ داراي‌ تشعشعات‌ خيره‌ كننده‌ هستند مشغول‌ كار مي‌باشند بايد مجهز به‌ شيشه‌ رنگي‌ (فيلتردار) جهت‌ جذب‌ تشعشعات‌ مذكور بوده‌ و تعيين‌ نوع‌ و اندازه‌ شيشه‌هاي‌ آنها به‌ تصويب‌ وزارت‌ كار رسيده‌ باشد.
ماسك‌هاي‌ طلقي‌ براي‌ حفاظت‌ صورت‌ و چشم‌ در مقابل‌ ضربات‌ خفيف‌ و جرقه‌ بايد كاملاً شفاف‌ و نسوز و بدون‌ عيب‌ باشند به‌ قسمي‌ كه‌ مانع‌ از ديد كارگر نشوند.
عينك‌ حفاظتي‌ كه‌ مورد استفاده‌ قرار گرفته‌ است‌ قبل‌ از آنكه‌ به‌ كارگر ديگري‌ داده‌ شود بايد:

الف‌ – ضدعفوني‌ گردد.
ب‌ – كليه‌ قسمت‌هاي‌ آن‌ كه‌ غيرقابل‌ ضدعفوني‌ كردن‌ است‌ تعويض‌ شوند.
عينك‌هاي‌ حفاظتي‌ و ماسك‌هاي‌ طلقي‌ مرتباً بايد مورد بازديد و كنترل‌ قرار گيرند و قسمت‌هاي‌ آسيب‌ ديده‌ آنها فوراً تعويض‌ شوند.

 

حفاظ‌ گوشها:

هرگاه‌ در محيط‌ كار صداها شديد و مداوم‌ باشد اشخاصي‌ كه‌ در آن‌ محيط‌ كار مي‌كنند بايستي‌ از وسايل‌ حفاظتي‌ پرده‌ گوش‌ استفاده‌ نمايند.
حفاظ‌ پرده‌ گوش‌ بايد داراي‌ شرايط‌ زير باشد:
الف – همه‎ روزه‌ تميز شود مگر انواعي‌ كه‌ پس‌ از يك‌ مرتبه‌ استعمال‌ بايد دورانداخته‌ شود.
ب‌ – قبل‌ از آنكه‌ شخص‌ ديگري‌ از آن‌ استفاده‌ نمايد ضدعفوني‌ گردد.
وسيله‌ حفاظتي‌ جهت‌ گوشها در مقابل‌ جرقه‌، ذرات‌ فلزات‌ و ساير اجسام‌ خارجي‌ بايد از نوع‌ توري‌ زنگ‌ نزن‌، محكم‌ و سبك‌ با دوره‌ چرمي‌ باشد كه‌ از پشت‌ سر توسط‌ فنر تسمه‌اي‌ قابل‌ تنظيم‌ روي‌ گوشها مستقر گردد.
در مواقعي‌ كه‌ دستگاه‌ حفاظ‌ گوش‌ مورد استفاده‌ قرار نمي‌گيرد بايد در جلد مخصوصي‌ نگهداري‌ شود تا در اثر تماس‌ با روغن‌ و چربي‌ و ساير مواد خراب‌ نشود.

 

وسايل‌ حفاظتي‌ دستها و بازوها:

دستكشها بايد طوري‌ انتخاب‌ شوند كه‌ با خطرات‌ احتمالي‌ ناشي‌ از كار متناسب‌ بوده‌ و هيچگونه‌ ناراحتي‌ براي‌ حركت‌ انگشتان‌ ايجاد ننمايد.
كارگراني‌ كه‌ با انواع‌ مختلف‌ ماشين‌های مته‌، ماشين‌هاي‌ كله‌ زني‌ و ساير ماشين‌ها كار مي‌كنند كه‌ قطعات‌ متحرك‌ آنها احتمال‌ گرفتن‌ دست‌ يا دستكش‌ را دارند نبايستي‌ از دستكش‌ استفاده‌ نمايند.

كارگراني‌ كه‌ اشياء لب‌ تيز و برنده‌ و يا اجسام‌ خاردار يا عاج‌ داري‌ حمل‌ مي‌نمايند بايد از دستكشهايي‌ استفاده‌ نمايند كه‌ مقاومت‌ كافي‌ داشته‌ و در صورت‌ لزوم‌ مسلح‌ به‌ سيم‌هاي‌ فلزي‌ باشند.
كارگراني‌ كه‌ گوشت‌ را قطعه‌ قطعه‌ مي‌كنند يا استخوان‌ گوشت‌ يا ماهي‌ را در مي‌آورند بايد از دستكشهايي‌ استفاده‌ كنند كه‌ از زره‌ فولادي‌ ساخته‌ شده‌ باشد.
دستكشهاي‌ كارگراني‎كه‌ فلزات‌ داغ‌حمل‎ مي‌كنند بايد از پنبه‎ نسوز يا جنس‌ مخصوص‌ مشابه‌ ديگري‌ كه‌ درمقابل‌ گرما مقاومت‌ داشته‌ و عايق‌ حرارت‌ باشند ساخته‌ شوند.
كارگراني‌ كه‌ با برق‌ سر و كار دارند بايد از دستكشهاي‌ لاستيكي‌ يا جنس‌ مخصوص‌ مشابه‌ ديگري‌ كه‌ عايق‌ الكتريسيته‌ بوده‌ و مقاومت‌ الكتريكي‌ آن‌ متناسب‌ با ولتاژ مربوطه‌ باشد استفاده نمایند.
كارگراني‌ كه‌ با مواد خورنده‌ از قبيل‌ اسيدها و قلياها سر و كار دارند بايد از دستكش‌هاي‌ ساخته‌ شده‌ از لاستيك‌ طبيعي‌ يا مصنوعي‌ يا پلاستيكي‌ نازك‌ و نرم‌ استفاده‌ نمايند.

دستكشهاي‌ كارگراني‌ كه‌ با مواد سمي‌ تحريك‌ كننده‌ و يا عفوني‌ كار مي‌كنند بايد:
الف ) آنقدر بلند باشد كه‌ بازوها را كاملاً بپوشاند.
ب ) كليه‌ قسمت‌هاي‌ دستكشها بايد داراي‌ مقاومت‌ كافي‌ درمقابل‌ مواد باشد.
ج‌ ) كوچك ‌ترين‌ سوراخ‌ يا پار‌گي‌ نداشته‌ باشد.
د ) هرگاه‌ اين‌ دستكشها در موقع‌ كار پاره‌ شوند بايد فوراً تعويض‌ گردند.
دستكشهاي‌ سربي‌ به‌ منظور حفاظت‌ در مقابل‌ اشعه‌ مجهول‌ بايد دستها را كاملاً محفوظ‌ داشته‌ و لااقل‌ تا نصف‌ بازوها را پوشانده‌ و قدرت‌ حفاظتي‌ اين‌ قبيل‌ دستكشها اقلاً برابر با قدرت‌ حفاظتي‌ ورق‌ سربي‌ باشد.
با در نظر گرفتن‌ وزن‌ سنگين‌ سرب‌ دستكشهاي‌ سربي‌ بايد طوري‌ انتخاب‌ شود كه‌ سبك‌ و نرم‌ بوده‌ و كاملاً حفاظت‌ دستها را تامين‌ نمايد.

 

حفاظت‌ پاها (گتر – كفش‌ – چكمه‌)

گترها

گترهاي‌ حفاظتي‌ بايد به طريقي‌ ساخته‌ شده‌ باشند تا در مواقع‌ ضروري‌ بتوان‌ فوراً آنها را از پا درآورد.
كارگراني‌ كه‌ از درختها، تيرها و ستون‌ها بالا مي‌روند بايد از گترهاي‌ مخصوص‌ اين‌ قبيل‌كارها كه‌ نوع‌ آنها از طرف‌ وزارت‌كار تعيين‌ و تشخيص‌ داده‌ شده‌ باشد استفاده‌ نمايند.
گترهاي‌ كارگراني‌ كه‌ با مواد مذاب‌ كار مي‌كنند بايد از پنبه‌ كوهي‌ يا ساير مواد مخصوص‌ كه‌ در مقابل‌ حرارت‌ مقاومت‌ دارند ساخته‌ شوند. اين‌ گترها باید  تا زانو را پوشانيده‌ و كاملاً به‌ پاها بچسبد تا مانع‌ دخول‌ مواد مذاب‌ گردند.
كارگراني‌ كه‌ در معرض‌ ترشحات‌ جزيي‌ يا جرقه‌های قوی قرار مي‌گيرند. يا با اشياء برنده‌ و زبر كار مي‌كنند بايد از گترهايي‌ استفاده‌ نمايند كه‌ از چرم‌ دباغي‌ شده‌ يا جنس‌ مقاوم‌ ديگري‌ ساخته‌ شده‌ باشد.
كارگراني‌ كه‌ با تبر يا پتك‌ يا ابزار مشابهي‌ اشيايي‌ را خرد مي‌نمايند بايد از ساق‌ بند يا مچ‌ پيچ‌هايي‌ كه‌ مقاومت‌ كافي‌ داشته‌ باشند استفاده‌ نمايند.

 كفش‌ها و چكمه‌ها

كارگراني‌ كارشان‌ روي‌ هم‌ گذاشتن‌ قطعات‌ چدني‌ و يا قطعات‌ بزرگ‌ چوبي‌ و يا جابجا كردن‌ بارهاي‌ فلزي‌ سنگين‌ و يا كارهاي‌ مشابه‌ مي‌باشند براي‌ حفاظت‌ انگشتان‌ پاها بايد نوك‌ كفش‌هاي‌ آنها مجهز به‌ غلاف‌ باشد و يا از چكمه‌ حفاظتي‌ و يا كفش‌ حفاظتي‌ استفاده‌ نمايند.
كارگراني‌ كه‌ با مواد خورنده‌ از قبيل‌ اسيدها و مواد قليايي‌ كار مي‌كنند بايد از كفش‌هايی استفاده‌ نمايند كه‌ از لاستيك‌ و يا از چرمي‌ كه‌ به‌ منظور اين‌ قبيل‌ كارها عمل‌ آمده‌ و يا از چوب‌ و يا از ساير مواد مخصوصي‌ كه‌ در مقابل‌ مواد خورنده‌ فوق‌ مقاوم‌ هستند ساخته‌ شده‌ باشند.

كفش‌هاي‌ كارگراني‌ كه‌ با فلزات‌ و يا مواد داغ‌ يا خورنده‌ كار مي‌كنند بايد:
الف‌ ) كاملاً به‌ پا و قوزك‌ پا چسبيده‌ باشند بطريقي‌ كه‌ مواد ‌ به‌ داخل‌ كفش‌ نفوذ ننمايد.
ب‌ ) اين‌ قبيل‌ كفش‌ها بايد فاقد سوراخ‌هاي‌ بند كفش‌ بوده‌ تا مواد مذكور به‌ داخل‌ كفش‌ نفوذ ننمايد.
چكمه‌هاي‌ حفاظتي‌ به‌ منظور حفاظت‌ انگشتان‌ يا بايد داراي‌ نوك‌ فولادي‌ يا فلزي‌ ديگر باشد كه‌ مقاومت‌ آن‌ از طرف‌ وزارت‌ كار تشخيص‌ داده‌ شده‌ باشد.
كفش‌هاي‌ كارگراني‌ كه‌ با برق‌ كار مي‌كنند نبايد فلز در آن‌ بكار رفته‌ باشد.
در كارگاه‌هايي‌ كه‌ ايجاد جرقه‌ بروز خطری را محتمل‌ باشد كفش‌های كارگران‌ بايد فاقد هر نوع‌ ميخ‌ فلزي‌ باشد.

حفاظت‌ تنفسي‌

هرگونه‌ وسايل‌ حفاظت‌ تنفسي‌ بايد از نوع‌ و مدل‌ مخصوص‌ و مناسب‌ شرايط‌ مورد استفاده‌ بوده‌ و استفاده‌ از آن‌ در شرايط‌ مزبور قبلاً به‌ تصويب‌ وزارت‌ كار رسيده‌ باشد.
انتخاب‌ وسايل‌ حفاظتي‌ جهاز تنفسي‌ بايد با توجه‌ به‌ نكات‌ زير به عمل‌ آيد:
الف‌ ) خواص‌ شيميايي‌، فيزيكي‌ و بيولوژيكي‌ موادي‌ كه‌ بايد با آنها كار شود.
ب‌ ) نوع‌ كار، محل‌ كار و فضاي‌ محدود محل‌ كار.
ج‌ ) سهولت‌ نگاه داشتن‌ وسايل‌ مربوطه‌ و ارزاني‌ هزينه‌ تعميرات‌ اتفاقي‌ آنها.
وسايل‌ حفاظتي‌ جهاز تنفسي‌ بايد متناسب‌ با فرمهای ‌ مختلف‌ صورتها بوده‌ و بطوری‌ مستقر شود كه‌ درز و منفذی نداشته‌ باشد.
براي‌ حفاظت‌ در مقابل‌ بخارهاي‌ خورنده‌ و حلال‌، گازهاي‌ مضر و هواي‌ كم‌ اكسيژن‌ استعمال‌ دستگاه‌هاي‌ تنفسي‌ فيلتردار كه‌ عمل‌ آنها مكانيكي‌ است‌ به كلي‌ ممنوع‌ است‌.
استفاده‌ از دستگاه‌هاي‌ تنفسي‌ با مواد شيميايي‌ مجهز به‌ قاب‌ يا محفظه‌ فيلتردار در محوطه‌هاي‌ كوچك‌ يا در اماكني‌ كه‌ تهويه‌ آنها ناقص‌ انجام‌ مي‌شود يا در فضايي‌ كه‌ ميزان‌ اكسيژن‌ آن‌ كم‌ است‌ ممنوع‌ مي‌باشد.
قاب ها يا محفظه‌هاي‌ فيلتردار بايد با مشخصات‌ و اندازه‌هاي‌ تعيين‌ شده‌ از طرف‌ وزارت‌ كار منتطبق‌ باشد.
قاب‌ها يا محفظه‌های‌ مزبور بايد پس‌ از هر دفعه‌ استفاده‌ تعويض‌ شوند و چنانچه‌ مورد استفاده‌ نيز قرار نگرفته‌ باشند بايد‌ پس‌ از انقضاي‌ مدتي‌ كه‌ براي‌ استفاده‌ از طرف‌ كارخانه‌ سازنده‌ تعيين‌ گرديده‌ است‌ تعويض‌ گردند.
محفظه‌هاي‌ فيلتردار بايد به مشاهده‌ علائم‎ خروج‌ موادشيميايي‌ تعويض‎گردند.
تسمه‌ها و بندهايي‌ كه‌ به ‌وسيله‌ آنها دستگاه‌هاي‌ فوق‌ به‌ بدن‌ متصل‌ مي‌شود نبايد سلب‌ آزادی حركت‌ شخص‌ استفاده‌ كننده‌ شود و مزاحمتي‌ براي‌ او ايجاد كند.
دستگاه‌هاي‌ تنفسي‌ با هواي‌ تازه‌ و ماسك‌های مجهز به‌ لوله‌های قابل‌ انعطاف‌ بايد:
الف‌ ) در نقاط‌ يا محل‌های خطرناك‌ با اطمينان‌ كامل‌ به‌ اينكه‌ دستگاه‌ به‌ خوبي‌ عمل‌ رساندن‌ هوا را انجام‌ مي‌دهد مورد استفاده‌ قرار گيرند.
ب‌ ) در مورد كارهايي‌ كه‌ فوريت‌ نداشته‌ و بايد‌ در هواي‌ آلوده‌ به‌ دود يا گازهاي‌ مضر انجام‌ شود و استفاده‌ از دستگاه‌هاي‌ تنفسي‌ با مواد شيميايي‌ و مجهز به‌ محفظه‌ فيلتردار مقدور نباشد مورد استفاده‌ قرار گيرد.
فشار هوا برای‌ ورود به‌ ماسك‌ها و دستگاه‌هاي‌ تنفسي‌ فوق‌ نبايد بيش‌ از 75/1 كيلوگرم‌ بر سانتيمتر مربع‌ باشد.
فاصله‌ نقطه‌ اتصال‌ دستگاه‌هاي‌ تنفسي‌ كه‌ با هواي‌ فشرده‌ كار مي‌كنند تا محل‌ اصلي‌ دهنده‌ هوا نبايد زياد تر از 45 متر باشد.
قطر داخلي‌ لوله‌هاي‌ خرطومي‌ (يا قابل‌ انعطاف‌) ماسك‌ها نبايستي‌ از 5/2 سانتيمتر كمتر باشد و جنس‌ لوله‌ بايد طوري‌ باشد كه‌ پاره‌ نشده‌ و در اثر پيچ‌ خوردن‌ و يا تا شدن‌ راه‌ عبور هوا را مسدود ننمايد.
تسمه‌ها و وسايلي‌ كه‌ براي‌ نصب‌ دستگاه‌هاي‌ تنفسي‌ به‌ بدن‌ تعبيه‌ شده‌اند بايستي‌ داراي‌ مقاومت‌ حداقل‌ 115 كيلوگرم‌ در مقابل‌ كشش‌ باشد.
اشخاصي‌ كه‌ از دستگاه‌هاي‌ اكسيژن‌ استفاده‌ مي‌نمايند بايد قبلاً تعليمات‌ مخصوص‌ نسبت‌ به‌ طرز استعمال‌ اين‌ دستگاه‌ها را گرفته‌ باشند.