روش های علامت گذاری برای ترافیک عبور و مرور:

در این بخش به رابطه با بهسازی منطقه ی عملیاتی خواهیم پرداخت.

ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﺮوژﻩ ﻫﺎی ﺑﻬﺴﺎﺯی و ﺭوﺳﺎﺯی ﺭﺍﻩ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻋﺎﯾﺖ شود:

ﺩﺭ ﭘﺮوژﻩ ﻫﺎی ﺑﻬﺴﺎﺯی و ﺭوﺳﺎﺯی ﺭﺍﻩ ﻫﺎ، ﺷﺎﻣﻞ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﮔﺮﻡ ﯾﺎ ﺳﺮﺩ  ( ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﻄﺤﯽ- ﺭوﺩ ﻣﯿﮑﺲ-ﺳﯿﻠﮑﺖ ) و ﻧﯿﺰ ﻗﯿﺮ ﭘﺎﺷﯽ ﺳﻄﺢ ﺭﺍﻩ ﻫﺎ (اندود سطحی یا نفوذی) باید نکات زیر رعایت شود:

جاده لغزنده است.

از علامت اخطاری “جاده لغزنده است”، در طول ا راه که قیر پاشی شده و یا خطر لغزندگی وجود دارد، استفاده گردد.

پرتاب سنگ

علامت اخطاری پرتاب سنگ” در طول راه که خطر پرتاب سنگ در سواره رو وجود دارد، نصب شود.

خطر لغزندگی جاده و یا پرتاب سنگ

زمانی که “خطر لغزندگی جاده و یا پرتاب سنگ” از بین رفت، علامت مربوط باید جمع آوری گردد.

ابتدا و انتهای محل عملیات

در طرفین محل اجرای عملیات (ابتدا و انتهای محل عملیات) دو نفر پرچمدار که آشنا به فنون پرچمداری باشند، در تمام طول مدت عملیات، برای هدایت ترافیک مستقر گردند.

 طول عملیات آسفالت

طول عملیات آسفالت در هر روز به نحوی انتخاب گردد که کل عرض سواره رو به طور همزمان و در همان روز آسفالت گردد.

پایان عملیات روزانه

در پایان عملیات روزانه، محل اتمام روکش (لایه) آسفالتی جدید با شیبی ملایم به آسفالت موجود متصل گردد.

چاله های مربوط به عملیات لکه گیری آسفالت

چاله های مربوط به عملیات لکه گیری آسفالت، در همان روز، لکه گیری و پر شوند.

اختلاف سطح بین شانه و سواره رو

به منظور جلوگیری از ایجاد اختلاف سطح بین شانه و سواره رو همزمان با پیشرفت عملیات آسفالت، شانه های طرفین راه نیز تکمیل گردد، در غیر این صورت در اسرع وقت این عمل انجام شود.

خط کشی

با توجه به اهمیتی که  خط کشی راه ها و جاده ها دارند، به محض اتمام آسفالت و همچنین بلافاصله پس از تکمیل آسفالت هر لایه روکش در نقاط لازم، باید خط کشی، تکمیل و یا ترمیم گردد.

مسلم است که خط کشی راه ها باید بلا فاصله پس از اتمام کار های جاده انجام شود و این جزئی از قرارداد کارمی  باشد . در صورتی که خط کشی با مواد دائمی ممکن نباشد، باید فورا رنگ سرد به کار رود ، خصوصاً در محل هایی که فقدان علائم و خط کشی ممکن است به شرایط خطرناکی منجر شود. در طولی از راه که فاقد خط کشی است، نصب تابلوی اخطاری “خطرات دیگر” به همراه صفحه متممی که بر روی آن جملۀ “راه بدون خط کشی تا … متر  به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شده، ضروری میباشد. کلیه خط کشی هایی که ممکن است منحرف کننده باشند، باید دائما اصلاح و یا پاک شوند. پس از پایان عملیات لکه گیری و رویه های آسفالتی، خط کشی های محو شده باید تجدید شوند. بدیهی است تا زمانیکه اختلاف سطح شانه ها با سواره رو، اصلاح و تکمیل نگردیده، باید از مخروط های ایمنی و سایر علایم و تجهیزات لازم که نشان دهنده وجود خطر و اختلاف سطح بین سواره رو و شانه ها میباشد، استفاده گردد.


نکته:

۱ -سرعت حرکت وسایل نقلیه باید در هر جا که ممکن است، ۸۵ %سرعت نزدیک شدن باشد.

۲ -اندازه های کوچکتر علائم باید فقط هنگامی مورد استفاده قرار گیرند که مسئله رعایت زیبایی و یا محدودیت های طبیعی نصب، علامت بزرگتر را غیر قابل استفاده سازد.

۳ -اندازه های بزرگتر علایم باید وقتی که شرایط نصب ایجاب کند و یا وقتی احتمال وقوع تصادف زیاد باشد، به کار روند.

Mark-method-for-traffic-crossing4
Mark-method-for-traffic-crossing2
Mark-method-for-traffic-crossing1
Mark-method-for-traffic-crossing