چراغ راهنمایی

traffic_lights_3

چراغ راهنمایی یک وسیله یا نماد راهنمایی و رانندگی است. این چراغ در تقاطع جاده‌ها، پیاده ‌روها، ورودی و خروجی معابر و برخی اماکن دیگر نصب می‌شود و جریان آمد و شد را هدایت می‌کند. این وسیله حق عبور را به کمک سه رنگ قرمز، زرد ، سبز مشخص می‌سازد.

  • روشن بودن رنگ سبز به معنی اجازه عبور در مسیر مشخص شده‌است.
  • روشن بودن رنگ زرد به معنی پایان یافتن مهلت عبور، دقت بیشتر برای عابران در حال عبور و اعلام توقف به عابرانی که به مسیر نزدیک می‌شوند.
  • روشن بودن چراغ قرمز به معنی توقف است.
dctrafficlight

تاریخچه چراغ راهنمایی

چراغ‌های راهنمایی در سال ۱۸۶۸ پیش از اختراع اتومبیل و در زمانی که ترافیک شامل چهارپایان، واگن‌ها، کالسکه‌ها و عابران پیاده می‌شد، طراحی و در لندن نصب شد.

اولین چراغ راهنمایی نسل جدید که به چراغ‌های راهنمایی امروزی شبیه تر است، بعد از اختراع اتومبیل و در شهر دیترویت و به همت یک مأمور پلیس راهنمایی و رانندگی ساخته شد.

Traffic_Light_Tree4

فواید وجود چراغ های راهنمایی در تجهیزات ترافیکی:

  • ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺮاﻓﯿﮏ -اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻘﺎﻃﻊ
  • ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺼﺎدﻓﺎت، ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺼﺎدﻓﻬﺎی ﺑﺎ زاوﯾﻪ ﻗﺎﺋﻤﻪ
  • ﻗﻄﻊ ﻣﻮﻗﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺮاﻓﯿﮏ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﺧﺎص
  • اﯾﺠﺎد ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺒﻮر ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﻫﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ، آﻣﺒﻮﻻﻧس ها، وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻧﺒﻮه
traffic-lights-2

ﻋﺪم ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ ﭼﺮاﻏﻬﺎ ﻋﻮاﻗﺐ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی زﯾﺮ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ:

  • اﯾﺠﺎد ﺗﺄﺧﯿﺮﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ
  • ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎت ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺻﺎدره از ﺳﻮی ﭼﺮاﻏﻬﺎ
  • اﯾﺠﺎد ﺗﺼﺎدف از ﺟﻠﻮ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ