امتیاز شما

حفاظت فردی|اقلام حفاظت فردی|تجهیزات

اقلام حفاظت فردی معمولا به عنوان یکی از راهکارهای کنترل ریسک در سراسر دنیا شناخته می شوند اما در صورت عدم آشنایی با خصوصیات و نحوه کارکرد این تجهیزات می تواند به عنوان عاملی در جهت تشدید خطرات محیط کار به واسطه اطمینان کاذب ایجاد شده برای کاربر مطرح گردد. این اقلام بر اساس نوع خطر موجود در محیط کار به سه گروه (category) تقسیم می شوند.

گروه اول

اقلام حفاظت فردی برای فعالیت های با خطر پایین 

این اقلام برای فعالیت هایی استفاده می شوند که می توانند باعث آسیب و جراحت های جزیی در فرد شوند

گروه دوم

اقلام حفاظت فردی برای فعالیتهایی با خطر متوسط 

این اقلام برای فعالیت هایی استفاده می شوند که نتوان بطور مشخص آن هارا در گروه اول و سوم قرار داد.

گروه سوم

اقلام حفاظت فردی برای فعالیتهایی با خطرزیاد

این اقلام برای فعالیت هایی استفاده می شوند که می توانند باعث مرگ ، جذاحت های شدید و آسیب های غیر قابل برگشت در فرد شوند .