5 (100%) 1 vote

کپسول آتش نشانی|کپسول آتش نشانی پودر و گاز50 کیلویی بالن بغل چرخدار

کپسول|کپسول آتش نشانی 50 کپسول آتش نشانی|کپسول آتش نشانی بالن بغل چرخدار 50 کیلویی

توضیحات محصول

با کپسول آتش نشانی(خاموش کننده) پودر و گاز می توان با گروه بزرگی از آتش سوزی ها مبارزه کرد به عنوان مثال ، پودر شیمیایی معمولی برای مبارزه با آتش سوزی نوع B و C یعنی مایعات و گاز های قابل اشتعال به کار میرود.