آلودگی هوای تهران

طبق تحقیقات، هر دقیقه تنفس در تهران برابر با ۹ نخ سیگار کشیدن است. به عقیده کارشناسان، خطر بحران آلودگی هوای تهران کمتر از وقوع زلزله نيست. آلودگی هوا ادامه مطلب …

بشکه ترافیکی

در دنیای امروز، معابر شهاری بیش از ۳۰ درصد کاربری های موجود از شهر ها را تشکیل می دهد که اهمیت بسیار زیادی در حیات شهری ایفا می کند. ارتقاء ایمنی معابر و ارائه راهکارهایی جهت کاهش حوادث و سوانح ترافیکی از مسائل بسیار مهم است. ادامه مطلب …